W zeznaniu  podatkowym  za 2019  r będzie można   odliczyć   od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych część  kosztów  zakupu   materiałów, urządzeń i usług związanych  z termomodernizacją tj. m.in.

  • prace  termomodernizacyjne (ocieplenia ścian, wymiana okien, modernizacja cwu, co)
  • montaż pomp ciepła,
  • kolektorów słonecznych
  • instalacji fotowoltaicznych

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r .

Wykaz   wszystkich  usług i materiałów objętych ulgą >zobacz

Odliczenie  przysługiwać  będzie podatnikowi  będącemu  właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji.

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia  w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

Przykłady:

Przykład I: Pan XX, zainwestował w instalację fotowoltaiczną w styczniu 2019 roku. Łączny koszt jaki poniósł za tą inwestycję to 34 000 zł. W związku z tym dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 6 120 zł (18% z 34 000 zł).

Przykład II: Pan XX zainwestował w instalację fotowoltaiczną w marcu 2019 roku. Łączny koszt jaki poniósł za tą inwestycję to 58 000 zł. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku część wartości inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 9 540 zł (18% z 53 000 zł – maksymalna kwota do odliczenia). Jeżeli kwota podatku jest niższa od kwoty ulgi, Panu XX przysługuje odliczenie również w kolejnych latach.

Bliższe  informacje  – Infolinia podatkowa  > zobacz