2024

15.04.2024 – Rozpoczęto podpisywanie umów z Mieszkańcami na dofinansowanie unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Suskiego.

Dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest wynosi 70 % (unieszkodliwianie tony eternitu bez dofinansowania wynosi 540 zł ), w tym :

  • 30 % z budżetu powiatu – do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel (162 zł/t)
  • 40 % z budżetu gminy – do wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel (216 zł/t)
  • 30 % pokrywa Mieszkaniec – (162 zł/t)

Umowę podpisuje Właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska ( pok.112, 113).

Podczas podpisywania umowy należy posiadać informację o numerze działki z której odpad będzie odbierany

Bliższe informacje > zobacz

Informacja z otwarcia ofert >zobacz

Przewidywane otwarcie naboru wniosków na 2024 dla Mieszkańców Powiatu – kwiecień 2024

Zarezerwowaliśmy środki finansowe na realizację zadania w Budżecie Powiatu, uzgadniamy warunki współpracy z Gminami. Przygotowujemy się do przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Przewidywane dofinansowanie 70 % kosztów brutto.

Kontakt > zobacz

2023

Nabór wniosków – dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest dla rolników > zobacz

Zakończono przyjmowanie wniosków na 2023 w Starostwie . Podsumowanie > zobacz

Bliższe informacje dotyczące dofinansowania > zobacz

2022

Bliższe informacje dotyczące dofinansowania unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest > zobacz

2018 – 2021

Projekt   realizowany jest z pozyskanych   przez Wydział Środowiska środków Unii Europejskiej  w ramach  działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, projekt pod nazwą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”.

Zadanie realizowane jest przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Podpisujemy  umowy na transport, unieszkodliwianie odpadów  zawierających azbest.

Koszty ogółem 1 tony  odpadów  zawierających azbest (bez dofinansowania): unieszkodliwianie i transport 316,80 zł netto (342,14 zł brutto przy VAT 8%),

Cele projektu

Eliminacja z bezpośredniego otoczenia Mieszkańców wyrobów zawierających azbest zaliczonych do odpadów niebezpiecznych co spowoduje obniżenie stopnia ekspozycji na czynniki szkodliwe przyczyniając się do poprawy jakości życia i zdrowia.

Planowane efekty

Wycofanie z użytkowania i unieszkodliwienie 2000 ton wyrobów zawierających azbest

Wartość projektu

Ogółem 1 023 537, 26 zł . Wkład Funduszy Europejskich 805 858, 68 zł

Warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie  wyżej wymienionych kosztów wynosi  78,7  % kosztów  ogółem.   

Odbiór odpadów odbywa się po podpisaniu umowy.

W chwili  podpisywania  umowy  należy przedstawić do wglądu:

  • dowód osobisty
  • numer działki z której  usuwane będą  odpady azbestowe
  • informację potwierdzającą własność działki

Umowy podpisywane są Wydziale Środowiska pok.112 I piętro

Kontakt >zobacz

Nabór wniosków ciągły do wyczerpania środków na ten cel.

Projekt  będzie realizowany  w latach  2018- VII 2021  lub wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Ilość  umów  objętych  dofinansowaniem   ograniczona.

Wcześniejsze informacje dotyczące projektu >zobacz

Podsumowanie prac 2018 – 2021 > zobacz

W 2022 planujemy dalszą realizację zadania przy współpracy z Gminami według podobnych zasad jak miało to miejsce przed 2018 r. Bliższych informacji będziemy mogli udzielić w marcu 2022.