Odpowiadając na zapytania Uczestników programu uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na rozbudowę instalacji fotowoltaicznych do 10 kW oraz uzgodniono z Wykonawcą zapisy umowy > zobacz

Źródło: www.sunsol.pl

Umowa daje możliwość rozbudowy instalacji do 10 kW. Wykonawca w ramach ceny w przypadku instalacji o mocy powyżej 6,5 kW wykonuje niezbędną dokumentację wymaganą przepisami prawa, w tym zobowiązuje się do uzyskania opinii ppoż oraz zgłoszenia zakończenia robót do PSP. Koszty rozbudowy pokrywa Właściciel nieruchomości.

W przypadku instalacji o mocy większej niż 6,5 kW i mniejszej niż 10,0 kW Wykonawca :

  • wykona projekt,
  • uzgodnieni projekt w oparciu o wymogi ochrony przeciwpożarowej (przez odpowiedniego rzeczoznawcę),
  • zawiadomi Państwową Straż Pożarną o zakończeniu robót
  • wykona bilans energetyczny, który uzasadnia zwiększenie mocy instalacji wraz z oświadczeniem Inwestora, że całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

zgodnie z  obowiązującymi  przepisami prawa –   art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Koszt wykonania dokumentacji (700 zł) zostały wliczone w zryczałtowaną cenę rozbudowy ujętą w załączniku do umowy > zobacz