Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Żródło: https://powietrze.malopolska.pl

Proponowane zmiany zakładają:

  • przesunięcie ostatecznego terminu wymiany kotłów pozaklasowych o rok, czyli do 1 stycznia 2024 roku.
  • wydłużenie o 12 miesięcy terminu wymiany pieców i kominków, które mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 23 sierpnia 2022 r. poprzez:

  • formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje,
  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 017 Kraków
  • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.