Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej przypomina, że w przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Czyli każdy z uczestników naszego projektu w chwili rozbudowy instalacji zachowa przywileje wynikające z obecnego systemu rozliczeń.

Ewentualna rozbudowa instalacji PV w ramach naszego zadania wymaga opinii Wykonawcy robót oraz zgody Powiatu.

Należy pamiętać że, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, na wytwórcy energii elektrycznej (osoba na którą wystawiony jest rachunek za energię elektryczną) ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł .

Więcej informacji >zobacz