Koncepcja  prowadzenia   robót  określa szczegółowy  sposób  prowadzenia prac związanych z montażem  instalacji w oparciu  o dokumentację  projektową  i zastosowane  materiały. Koncepcja  przedstawiona  była  Powiatowi  do zatwierdzenia i zawiera  opinię  osób posiadających właściwe uprawnienia  budowlane oraz  rzeczoznawcy  do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  wykonujący  roboty niezgodnie  z zatwierdzoną koncepcją musi się liczyć się z brakiem  możliwości   zapłaty za wykonane roboty

W skład koncepcji   wykonania robót wchodzi:

  • opis ogólny   prac 
  • proponowane  urządzenia
  • koncepcja  wykonania  instalacji w wariancie  podstawowym  i szczególnym
  • zestawienie dokumentacji odbiorowej
  • schematy instalacji zależne od jej wielkości
  • sposób wykonania fundamentu w przypadku montażu w ogrodzie

Prowadzenie przewodów po elewacji > zobacz