Analiza wstępna

Uczestnik programu przed rozpoczęciem robót podczas wizyty wstępnej może zdecydować o rozbudowie instalacji fotowoltaicznej. Pełną kwotę za rozbudowę przed rozpoczęciem robót uiszcza się na wskazane w odrębnej umowie konto Wykonawcy.

Użytkownik może zdecydować się na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w zakresie zwiększenia jej mocy jak i zmiany jedynie inwertera z jednofazowego na trójfazowy jeżeli moc instalacji po rozbudowie jest mniejsza od 4 kW . Instalacje o mocy większej niż 4 kW wyposażone są w inwertery trójfazowe. Rozbudowa polegająca na zwiększeniu mocy obejmuje w swym zakresie zawsze optymalizatory mocy jak i zamianę inwertera na trójfazowy, jeżeli moc po rozbudowie przekroczy 4 kW.

Umowa daje możliwość rozbudowy instalacji do 10 kW. Wykonawca w ramach ceny w przypadku instalacji o mocy powyżej 6,5 kW wykonuje niezbędną dokumentację wymaganą przepisami prawa, w tym zobowiązuje się do uzyskania opinii ppoż oraz zgłoszenia zakończenia robót do PSP. Koszty rozbudowy pokrywa Właściciel nieruchomości.

Wzór umowy dotyczący rozbudowy instalacji :

rozbudowa do 5,2 KW (wersja archiwalana)

Przed podjęciem decyzji o ewentualnej rozbudowie należy:

  • ustalić moc instalacji fotowoltaicznej ujętą w umowie z Powiatem
  • na podstawie ustalonej mocy instalacji fotowoltaicznej ustalić przewidywane zyski > zobacz . Należy pamiętać, że ilość energii odbieranej z sieci wynosić będzie 80 % energii wyprodukowanej
  • Przewidywane zyski porównać z ilość energii którą w roku pobieramy z sieci energetycznej, a pokazanych na rachunkach za prąd
  • Jeżeli ilość energii pobieranej dotychczas z sieci jest większa niż przewidywane zyski z instalacji można rozważyć możliwość rozbudowy instalacji. Pomocnym narzędziem do ustalenia w takim przypadku wielkości rozbudowy są ogólnodostępne kalkulatory w których po wpisaniu wartości pobieranej energii z sieci oraz innych danych pomocniczych uzyskujemy informację o wielkości instalacji, którą porównujemy z wielkością widniejącą w umowie z Powiatem. Jeżeli wielkość instalacji którą otrzymamy w kalkulatorze jest większa od widniejącej w umowie z Powiatem zachodzą przesłanki do rozważenia możliwości rozbudowy

Warunki techniczne

  • Dach lub grunt na którym dedykowana jest instalacja musi posiadać niezbędne miejsce umożliwiające rozbudowę instalacji. Miejsce umożliwiające rozbudowę nie może być znacznie zacienione.
  • Moc przyłączeniowa dla danego gospodarstwa domowego pozwala na rozbudowę instalacji. W świetle ustaleń OSD oraz poprawnej pracy instalacji moc instalacji musi być mniejsza niż moc przyłączeniowa.  Jeśli warunek nie jest spełniony należy złożyć podanie o zwiększenie mocy przyłączeniowej.
  • Uzyski z planowanej instalacji fotowoltaicznej nie powinny być większe niż 120% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Po sprawdzeniu wyżej wymienionych warunków rozbudowy Beneficjent może wyrazić chęć zwiększenia instalacji. Wówczas podpisuje umowę zgodnie z przyjętym wzorem umowy > zobacz