• Umowa – wykonanie instalacji

Podstawą realizacji zadania jest zawarcie umowy na wykonanie instalacji. W umowie określono wymagania jakie powinny spełniać montowane instalacje, wzajemne prawa i obowiązki, przewidywane ceny instalacji .

Wzór umowy > zobacz

  • Odliczenie niektórych kosztów, uwagi do robót
  • Umowa gwarantuje możliwość obniżenia całości kosztów zadania w przypadku gdyby dotychczasowy zasobnik spełniał wymagania wymienione w załączniku do umowy .
  • Wykonanie w własnym zakresie przewodów które mogą połączyć zasobnik i kolektory, wymaga akceptacji wykonawcy. Wykonawca w tym zakresie nie udziela gwarancji. Koszty wykonania przewodów nie stanowią podstawy do obniżenia wartości robót.
  • Powiat odradza wykonanie instalacji dwu zbiornikowych, gdyż z czasem taka instalacja wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przebudową instalacji w wyniku konieczności usunięcia istniejącego zasobnika. Montowany zasobnik solarny posiada dwie wężownice (górna do podłączenia do pieca CO i dolną do podłączenia do instalacji solarnej) oraz króciec do montażu grzałki
  • Samowolne przeróbki instalacji polegające min. na podłączeniu do wykonanej instalacji np. pieca typy „wicek” skutkować będzie utratą gwarancji i może prowadzić do wypowiedzenia umowy i konieczności zwrotu dotacji.
  • Jakiekolwiek przeróbki instalacji wymagają pisemnej zgody Powiatu i wcześniejszego uzyskania akceptacji Wykonawcy robót pod rygorem utraty gwarancji. Zgoda wydawana jest po złożeniu pisemnego wniosku w którym opisany będzie zakres prac oraz podmiot i jego doświadczenie, który przeróbki dokona.
  • Odliczenie kosztów zaliczki w zeznaniu PIT

Możesz sprawdzić, czy w Twojej sytuacji nie przysługuje Ci możliwość odliczenia kosztów stanowiących równowartość wpłaconej zaliczki w zeznaniu podatkowym PIT w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych . Bliższych  informacji   w zakresie  sposobu   odliczenia kosztów  udziela  Krajowa  Izba  Skarbowa > zobacz

Interpretacja indywidualna przepisów podatkowych > zobacz

  • Dokumenty dla Użytkowników

Podczas odbioru robót przekazywane są Użytkownikowi zebrane w segregatorze: instrukcje szczegółowe stosowanych urządzeń, instrukcje skrócone, informacje o miejscu i sposobie zgłaszania ewentualnych usterek.

Stosowane materiały, instrukcje > zobacz

  • Ankieta uczestnictwa w projekcie

Zapoznaj się z ankietą uczestnictwa w projekcie > zobacz