Koncepcja  prowadzenia   robót  określa szczegółowy  sposób  prowadzenia prac związanych z montażem  instalacji w oparciu  o dokumentację  projektową  i zastosowane  materiały. Koncepcja  przedstawiona  była  Powiatowi  do zatwierdzenia i zawiera  opinię  osób posiadających właściwe uprawnienia  budowlane oraz  rzeczoznawcy  do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  wykonujący  roboty niezgodnie  z zatwierdzoną koncepcją musi się liczyć się z brakiem  możliwości   zapłaty za wykonane roboty

W skład koncepcji   wykonania robót wchodzi:

  • Opis ogólny   prac 
  • Proponowane  urządzenia
  • Koncepcja  wykonania  instalacji w wariancie  podstawowym  i szczególnym
  • zestawienie dokumentacji odbiorowej