Koncepcja  prowadzenia   robót  określa szczegółowy  sposób  prowadzenia prac związanych z montażem  instalacji w oparciu  o dokumentację  projektową  i zastosowane  materiały. Koncepcja  przedstawiona  była  Powiatowi  do zatwierdzenia i zawiera  opinię  osób posiadających właściwe uprawnienia  budowlane oraz  rzeczoznawcy  do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  wykonujący  roboty niezgodnie  z zatwierdzoną koncepcją musi się liczyć się z brakiem  możliwości   zapłaty za wykonane roboty

Koncepcja  składa się  z  czterech rozdziałów :

 • Opis ogólny   prac 
 • Proponowane  urządzenia 
 • Warunki  i możliwości   rozbudowy   instalacji
 • Koncepcja  wykonania  instalacji w wariancie  podstawowym  i szczególnym

Szczegółowa Koncepcja prowadzenia prac > zobacz

Poniżej przedstawiono streszczenie koncepcji.

Ustalenia przed montażem.

 • Weryfikacja  w porozumieniu z Inspektorem konstrukcji dachu  i ustalenie ewentualnych  prac koniecznych dla zapewnienia wytrzymałości konstrukcji dachu pod instalacją fotowoltaiczną
 • Zlokalizowanie umiejscowienia inwertera 
 • Ustalenie trasy prowadzenia okablowania po stronie DC oraz AC oraz miejsce wpięcia w istniejącą instalację,
 • Zbadanie ułożenia dotychczasowych przewodów instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno kanalizacyjne 
 • Ustalenie czy instalacja fotowoltaiczna zostanie rozbudowana oraz w jakim zakresie. W takim przypadku należy podpisać umową o rozbudowie instalacji.
 • Ustalenie położenia modułów fotowoltaicznych na dachu budynku lub gruncie.
 • Sposobu wpięcia i istniejąca  instalacje  fotowoltaiczną
 • Zakres  badań i pomiarów zgodnych z wymaganiami SIWZ:
 • Instruktaż  szkoleniowy dla użytkownika dotyczący obsługi instalacji fotowoltaicznej.
 • Zakres   zgłoszenie do lokalnego OSD
 • Dobór  fazy najbardziej obciążonej 

Proponowane urządzenia.

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, elementy i materiały instalacji są fabrycznie nowe. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji umowy materiałów i urządzeń. Zaproponowane urządzenia są zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej wraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w aktualnych na dzień realizacji przepisach prawa.

 Warunki rozbudowy instalacji.

 • Dach lub grunt na którym dedykowana jest instalacja musi posiadać niezbędne miejsce umożliwiające rozbudowę instalacji. Miejsce umożliwiające rozbudowę nie może być znacznie zacienione.
 • Moc przyłączeniowa dla danego gospodarstwa domowego pozwala na rozbudowę instalacji. W świetle ustaleń OSD oraz poprawnej pracy instalacji moc instalacji musi być mniejsza niż moc przyłączeniowa.  Jeśli warunek nie jest spełniony należy złożyć podanie o zwiększenie mocy przyłączeniowej.
 • Uzyski z planowanej instalacji fotowoltaicznej nie powinny być większe niż 120% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Po sprawdzeniu wyżej wymienionych warunków rozbudowy Beneficjent może wyrazić chęć zwiększenia instalacji. Wówczas podpisuje umowę zgodnie z przyjętym wzorem umowy.

Wzór umowy dotyczący rozbudowy instalacji > zobacz

Montaż modułów fotowoltaicznych

Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane zgodnie z posiadaną przez montera instrukcją montażu. 

Moduły zostaną zamontowane na połaci południowej ( lub zbliżonej do południowej) dachu, lub na konstrukcji wolnostojącej na gruncie. Wykonawca  będzie montował moduły   jako skierowane wszystkie w jednym kierunku. Odstępstwo od tej zasady za indywidulaną zgoda Zamawiającego i IN lub w przypadku gdy instalacja nie mieści się na jednej połaci, wówczas nie mieszczące się moduły zostaną zlokalizowane na innej połaci (skierowanej najbardziej w stronę południową) jest to możliwe dzięki użyciu w projekcie optymalizatorów mocy.  Wszystkie zastosowane konstrukcje będą stypizowane dla odpowiednich pokryć dachowych, zgodnie z przedstawionymi wnioskami materiałowymi.

Panele fotowoltaiczne powinny być oddalone minimum 0,5m d istniejącej instalacji odgromowej, oraz powinna zostać zachowana odległość od modułów do kalenicy i krańca dachu.

Analiza zacienia dla modułów fotowoltaicznych musi być wykonana indywidualnie w przypadku widocznego zacienia.  W  koncepcji  ustalono  Minimalne odległości  od przeszkód w zależności od ich wysokości Korekcja kąta pochylenia na stroną południową może odbywać się jedynie na budynkach posiadających do 10 ° spadku.

Prowadzenie przewodów oraz wpięcie do istniejącej instalacji

Wszystkie przewody w rurze osłonowej instalacji PV muszą być na dachu podwiązane do konstrukcji, odpornymi trytytkami na działanie warunków atmosferycznych. Z dachu do falownika lub rozdzielnicy PV mogą być doprowadzone po ścianie zewnętrznej, lub wewnątrz budynku np. jednym z kanałów wentylacyjnych po uzyskaniu przez Wykonawcę opinii kominiarskiej. Zawsze osłania się je rurkami instalacyjnymi RL lub RS lub korytem kablowym. Rury zostaną zamontowane zgodnie zaleceniem i instrukcją producenta, koryta zostaną zamontowane za pomocą kołków dostosowanej do powierzchni montażu. Wszystkie przejścia przez ściany i dachy okablowania powinny być zabezpieczone osłoną. W przypadku posiadania przez beneficjenta trasy kablowej zostanie na wykorzystana. Przewody  należy  tak prowadzić  aby  w miarę możliwości ukryć je  za istniejącymi   elementami  budynku np. rynnami.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpięta w istniejąca instalację elektryczną  budynku. Jeżeli przekrój kabla instalacji fotowoltaicznej oraz obwodu do którego będzie wpięcie instalacji musi być taki sam dopuszcza się wpięcie instalacji fotowoltaicznej w istniejący punkt, taki jak puszka przyłączeniowe lub gniazdo siłowe znajdujące się w pobliżu instalacji fotowoltaicznej. Instalacja zostanie wpięta w sposób trójfazowy w przypadku zastosowania falownika trójfazowego. W przypadku falownika jednofazowego Wykonawca zainstaluje falownik na fazie najbardziej obciążonej w budynku. Fazę najbardziej obciążoną wybierze po zbadaniu chwilowego zużycia na poszczególnych fazach miernikiem cęgowym. W przypadku znajdowania się w budynku jednej fazy Wykonawca wybierze jedyną dostępną fazę.

W przypadku gdy budynek posiada więcej niż jeden licznik miejsce wpięcia zostanie ustalone indywidualnie z właścicielem.